Become a member

Kim są członkowie Stowarzyszenia Network PL?

Członkami Network PL są Polacy pracujący w instytucjach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych na całym świecie (m.in. w Organizacji Narodów Zjednoczonych, NATO, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i innych). Współpracują w celu wzajemnej pomocy, poznania się, wymiany informacji, jak również wsparcia starań innych Polaków w procesie rekrutacji do tych organizacji.

Kto może zostać członkiem?

Statut Stowarzyszenia przewiduje, że członkiem zwyczajnym Network PL może zostać każda osoba fizyczna, która:

złoży pisemną deklarację członkostwa, w której zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w pracach i działalności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów
jest pełnoletnia i posiada obywatelstwo polskie
posiada odpowiednie doświadczenie w pracy dla organizacji i instytucji międzynarodowych lub ponadnarodowych
zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia

Osoby zainteresowane członkostwem i spełniające jego warunki proszone są o wypełnienie poniższej deklaracji członkowskiej, zeskanowanie jej i odesłanie na adres: zarzad@network-pl.org