Nasza misja

Network PL jest stowarzyszeniem polskich pracowników organizacji międzynarodowych. Stawia sobie za cel rozwój swoich członków, zaangażowanych na co dzień w proces budowania współpracy międzynarodowej. Network PL pragnie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem innym Polakom, związanym lub chcącym związać swoje życie z instytucjami międzynarodowymi. Na poziomie Unii Europejskiej zamierzamy proaktywnie współtworzyć nowoczesną europejską służbę publiczną działającą w interesie obywateli UE. Wierzymy, że zgodnie z ideą naszego Stowarzyszenia, będziemy silniejsi i skuteczniejsi  działając razem i wzajemnie się wspierając.

Naszą misją jest :

  • integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach międzynarodowych;
  • wspieranie współpracy z pracownikami instytucji międzynarodowych innych narodowości w celu zacieśnienia kooperacji  na szczeblu zawodowym;
  • budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym;
  • wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego naszych członków;
  • pomoc  młodym  rodakom zainteresowanym publiczną służbą  europejską oraz pracą w innych organizacjach międzynarodowych;
  • integracja i tworzenie  kapitału ludzkiego w celu zapewnienia w dobie globalizacji  zaplecza eksperckiego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, Europie i świecie;
  • wspieranie budowy i rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;
  • promocja polskiej historii, tradycji, kultury i języka oraz dostępu do nich Polonii;

Nasze działania będziemy realizować poprzez tworzenie i wspieranie działających w ramach Stowarzyszenia platform wymiany myśli, idei, wiedzy i know-how, organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń.

Urzeczywistniając swoją misję, Network PL kieruje się wysokimi standardami etycznymi, dobrem publicznym, zdrowym rozsądkiem, zasadą apolityczności w stosunku do partii politycznych, oraz opiera się na doświadczeniu i społecznej pracy swoich członków.

Download: