Zrzeszamy polskich pracowników organizacji międzynarodowych.

Nasza pasja

Network PL jest stowarzyszeniem polskich pracowników organizacji międzynarodowych. Stawia sobie za cel rozwój swoich członków, zaangażowanych na co dzień w proces budowania współpracy międzynarodowej.

Network PL pragnie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem innym Polakom, związanym lub chcącym związać swoje życie z instytucjami międzynarodowymi. Na poziomie Unii Europejskiej zamierzamy proaktywnie współtworzyć nowoczesną europejską służbę publiczną działającą w interesie obywateli UE. Wierzymy, że zgodnie z ideą naszego Stowarzyszenia, będziemy silniejsi i skuteczniejsi działając razem i wzajemnie się wspierając.

Nasza pasja

integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach międzynarodowych;

wspieranie współpracy z pracownikami instytucji międzynarodowych innych narodowości w celu zacieśnienia kooperacji na szczeblu zawodowym;

budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym;

integracja i tworzenie kapitału ludzkiego w celu zapewnienia w dobie globalizacji zaplecza eksperckiego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, Europie i świecie;

wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego naszych członków

pomoc młodym rodakom zainteresowanym publiczną służbą europejską oraz pracą w innych organizacjach międzynarodowych;

wspieranie budowy i rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;

promocja polskiej historii, tradycji, kultury i języka oraz dostępu do nich Polonii;

Realizacja działań

Nasze działania będziemy realizować poprzez tworzenie i wspieranie działających w ramach Stowarzyszenia platform wymiany myśli, idei, wiedzy i know-how, organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń.

Urzeczywistniając swoją misję, Network PL kieruje się wysokimi standardami etycznymi, dobrem publicznym, zdrowym rozsądkiem, zasadą apolityczności w stosunku do partii politycznych, oraz opiera się na doświadczeniu i społecznej pracy swoich członków.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenie odpowiedzialny jest za całokształt działań Stowarzyszenia.
Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie członków na trzyletnią kadencję. Aktualna kadencja rozpoczęła się w 2019 roku.

Maciej Szymański

Prezes

Andrzej Lisiecki-Żurowski

Sekretarz

Piotr Nowak

Skarbnik

Małgorzata Pitura

Członek Zarządu

Michał Kubicki

Członek Zarządu

Rada Programowa Netork PL

Misją Rady jest wspieranie Stowarzyszenia w kwestii kierunków jego strategicznego rozwoju.

Komisja Rewizyjna

Łukasz Wilkosz

Katarzyna Biniaszczyk

Krzysztof Wójcik

Koordynatorzy Odziałów Regionalnych

Network PL zachęca i aktywnie promuje tworzenie oddziałów regionalnych.
Oddziały regionalne mobilizują aktywność stowarzysznia w obrębie głównych ośrodków organizacji międzynarodowych. .

Andrzej Lisiecki-Żurowski

Oddział Warszawa

Karolina Deryńska

Oddział Warszawa

Piotr Glonek

Oddział Luksemburg