Zrzeszamy polskich pracowników organizacji międzynarodowych.

Nasza pasja

Network PL jest stowarzyszeniem polskich pracowników organizacji międzynarodowych. Stawia sobie za cel rozwój swoich członków, zaangażowanych na co dzień w proces budowania współpracy międzynarodowej.

Network PL pragnie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem innym Polakom, związanym lub chcącym związać swoje życie z instytucjami międzynarodowymi. Na poziomie Unii Europejskiej zamierzamy proaktywnie współtworzyć nowoczesną europejską służbę publiczną działającą w interesie obywateli UE. Wierzymy, że zgodnie z ideą naszego Stowarzyszenia, będziemy silniejsi i skuteczniejsi działając razem i wzajemnie się wspierając.

Nasze działalność

integracja, wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, budowanie więzi między Polakami pracującymi w organizacjach międzynarodowych;

wspieranie współpracy z pracownikami instytucji międzynarodowych innych narodowości w celu zacieśnienia kooperacji na szczeblu zawodowym;

budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz wizerunku Polaków zaangażowanych w działania na szczeblu międzynarodowym;

integracja i tworzenie kapitału ludzkiego w celu zapewnienia w dobie globalizacji zaplecza eksperckiego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, Europie i świecie;

wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego naszych członków

pomoc młodym rodakom zainteresowanym publiczną służbą europejską oraz pracą w innych organizacjach międzynarodowych;

wspieranie budowy i rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce;

promocja polskiej historii, tradycji, kultury i języka oraz dostępu do nich Polonii;

Realizacja działań

Nasze działania będziemy realizować poprzez tworzenie i wspieranie działających w ramach Stowarzyszenia platform wymiany myśli, idei, wiedzy i know-how, organizowanie spotkań, konferencji i szkoleń.

Urzeczywistniając swoją misję, Network PL kieruje się wysokimi standardami etycznymi, dobrem publicznym, zdrowym rozsądkiem, zasadą apolityczności w stosunku do partii politycznych, oraz opiera się na doświadczeniu i społecznej pracy swoich członków.

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenie odpowiedzialny jest za całokształt działań Stowarzyszenia.
Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie członków na trzyletnią kadencję. Aktualna kadencja rozpoczęła się w 2022 roku.

Katarzyna Biniaszczyk

Członek Zarządu

Łukasz Kołodziej

Członek Zarządu

Piotr Nowak

Prezes Zarządu

Magdalena Jacyna

Sekretarz

Michał Kubicki

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Łukasz Wilkosz

Tomasz Rados

Krzysztof Wójcik

Koordynatorzy Odziałów Regionalnych

Network PL zachęca i aktywnie promuje tworzenie oddziałów regionalnych.
Oddziały regionalne mobilizują aktywność stowarzysznia w obrębie głównych ośrodków organizacji międzynarodowych. .

Karolina Deryńska

Oddział Warszawa

Wiktor Szydarowski

Oddział Luksemburg

Rada Programowa Netork PL

Misją Rady jest wspieranie Stowarzyszenia w kwestii kierunków jego strategicznego rozwoju.

Danuta Hübner

Jarosław Pietras

Marek Prawda

Grzegorz Tobiszowski

Agnieszka Walter-Drop